سبقت

:

هر كس مشتاق بهشت است براى انجام خوبى ها سبقت مى گيرد.