سخنان زیبا

اگر سگ گرسنه ای را سیر کنید …

هرگز شما را گاز نخواهد گرفت.
تفاوت بنیادی انسان و سگ در همین است …

“مارک تواین”