سربازی غضنفر

به غضنفر میگن: عجب مملکت خر تو خری داریم. میگه آره بابا، من 3 بار رفتم سربازی هیچکی نفهمید…!!!