سلامتی رفیق

سلامتی دوستانی که وفاداریشون رو زمان ثابت کرد نه زبان.