سکته ناقص

دکتر به بنده خدا گفت: زنت سکته ناقص کرده ! بنده خدا گفت: مرده شور برده هیچ کاریو کامل انجام نمیده.