شب بیدار شدن

شب قدر، شب بیدار شدن است، نه بیدار ماندن. دعا کنیم که بیدار شویم.