شوخی

پست ترين ادمها کساني هستند که :
به دست گذاشتن رو نقطه ضعف ديگران
بگن :
شــــــــوخي …. !