صد حیف

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود ** صد حیف ازین بساط که برچیده می شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت ** خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود