طعم دلتنگی

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا ! طعم دلتنگی رفیق، تلخ تر از قهوه است …!!!