ظاهر زیبا

مردمی را دیدم که برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینه زیادی صرف می کردند، اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ !