عدد سیزده

همه مي گويند 13 عدد نحسي است، اما من ميگويم عامل هاي نحسي، 1 و 3 هستند، عشق هاي امروزي يا يك طرفه اند يا سه طرفه !