غریب

هر کس که غریب است، خریدار ندارد ** سرگشته و تنهاست، دگر یار ندارد
دانی که چرا نیست ز ما نام و نشانی؟ ** چون هیچکس با زمین خورده دگر کار ندارد !!