غضنفر

بچه غضنفر از باباش میپرسه: بابا… کره ماه نزدیکتره یا اصفهان؟ باباش میزنه تو سرش میگه آخه احمق، تو از اینجا اصفهانو میبینی؟…!!!