فاجعه

:

و چه فاجعه ای است که باطل، به دستی عقل را شمشیر می گیرد و به دستی شرع را سپر !