فریب

گاهی باید دروغ را راست پنداشت!
و گاهی راست را دروغ!
بی فریب خوردن، زندگی سخت است!
“فروغ فرخراد”…!!!