فهم دنیا

پس از عمری فــقر به ثروت و شهرت رسیدم و آموختم كه …
می‌توان خـانه خـرید ؛ ولی آشیانه نه…
می‌توان رختخواب خرید ؛ ولی خواب نه…
می‌توان دارو خرید ؛ ولی سـلامتی نه…
می‌توان ساعت خرید ؛ ولی زمــان نه…
می‌توان مقام خرید ؛ ولی احترام نه…
می‌توان کتاب خرید ؛ ولی دانش نه…
می‌توان آدم خرید ؛ ولی دل نه…

چارلی چاپلین