قدم زنی

“فکر تو” که باشد! خیابان به کنار! اتاق هم قدم زدن دارد…!!!