قرآن به دل

الهی! آن شب که همه قرآن به سر می گذارند، ما را توفیق بده قرآن را به دل کنیم !