قسمت

خودمان را با کلمه “تا قسمت چه باشد” گول میزنیم ! “قسمت” اراده من و توست !