قلیون

به اندازه قليون دوست دارم اگه گفتي چرا؟
ق—> براي قشنگيت،
ل—> براي لبخندت،
ي—> براي يكي بودنت،
و—-> براي وفات،
ن—-> براي نگات…!!!