لذت دنیا

لذت دنیا داشتن کسی است که دوست داشتنش حواسی برای آدم نمی گذارد.