لطیفه

مامان بزرگم داشت لباس عوض میکرد بابا بزرگم اومد یهو مامان بزرگم گفت وای خدا مرگم بده سریع رفت داخل اون یکی اتاق و درو بست 😐 الان من موندم بابای من و عموهام رو از پرورشگاهی جایی آوردن ؟؟ !!!