مسائل ته نشین شده

دیوانه ات می کنند “مسائلی” که در ذهنت به جای حل شدن، ته نشین شده باشند.