مهربانی

نيما يوشيج درجشن یک سالگی فرزندش نوشت:
پسرم! یک بهار، تابستان، پاییز و زمستان را دیدی! از این پس همه چیز جهان تکراریست، جز مهربانی ..