مهربان ترین تصویر دنیا

قانعم به يادت! پس يادت را ازمن نگير كه يادت مهربانترين تصوير دنياست…