نفس

“تو” که باشی بس است…
مگرمن جز”نفس”چه میخواهم؟