نگاه تو

بر دردت می آمدم هر شب مرا وا میزدی *** گفتمت نامهربانی دم ز حاشا می زدی

دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا سحر *** کاش دریای تو بودم دل به دریا می زدی