پاشنه بلند

زنان قوی دردهای خود را مانند کفش های پاشنه بلند می پوشند، مهم نیست چقدر اذیت می شوند! شما فقط زیبایی انها را می توانید ببینید