پاییز

عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید *** باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید
گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم *** بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید..