پذیرش پوزش

:

عمری که خداوند از فرزند آدم پوزش را می پذیرد، شصت سال است.