پرداخت قبض غضنفر

به غضنفر میگن: قبض آب و برقتو چجوری پرداخت میکنی؟ میگه: میگذارم رو ماشین حیف نون، فکر میکنه جریمه شده ! پرداخت میکنه !!