پیام حیف نون

ازت خواهش ميكنم پيام نده، من زن دارم، بهم شك كرده!
پيام حیف نون به ايرانسل…!!!