پیله به دنیا

:

مثل کسانی که فکر و خيالشان غرق در دنيا هستند، مثل کرم ابريشم است؛ هرچه بيشتر پيله دورش می ريسد، اسيرتر می شود.