پ ن پ

دارم چایی می خورم داغ بود سوختم داداشم گفت: سوختی؟ گفتم پـــ نه پـــ رفتم مرحله بعد…!!!