پ ن پ

رفتم ساعت سازی به یارو می گم ساعتم کار نمی کنه، میپرسه: درستش کنم؟ پـــ نه پـــ باهاش صحبت کن سر عقل بیاد بره سر کار…!!!