پ ن پ

رفتم آسایشگاه برای دیدن سالمندان! مسئول اونجا میگه: اومدی عیادت؟ میگم: پَ نه پَ اومدم چند تا از این پیرمردها رو ببرم بزرگ کنم…