کتاب

ملتی که کتاب نمی خواند، باید تمام تاریخ را تجربه کند !