گذشته و آینده

هرچقدر احساس گناه داشته باشید، گذشته تغییر نمیکند !!
و هرچقدر استرس داشته باشید آینده عوض نمیشود . . .