گرفتار علی

یافاطمة الزهرا (س)
قصدت اين بود فقط يار علی باشی و بس
ظرف نُه سال گرفتار علی باشی و بس
از مقامات خودت دم نزدی تا که فقط
باعث گرمی بازار علی باشی و بس
بازوی تازه شکسته شده از يادت رفت
تا که هر لحظه نگهدار علی باشی و بس
خواستی ميخ تو را بند کند تا شايد
مثل يک عکس به ديوار علی باشی و بس