گرفتار

همه را وعده به دیدار قیامت دادند ** تا قیامت چه کند آن که گرفتار تو شد