گرگ

چوپاني را پرسيدند: روزگار چگونه است؟ گفت: پشم گوسفندهايم را كه چيدم، بيشترشان گرگ بودند !