یاد تو

دست من کوتاه از دیدار توست ** قلب من اما همیشه یاد توست
بهترینم هر کجا هستی بدان ** هر کجا باشم، یادم یاد توست…