یارانه شب یلدا

فرياد کشيده هر دو جيبم جانسوز ** با ديدن نرخ هندوانه ديروز
يلدا تو کمي ديرتر امسال بيا ** يارانه برای تو ندادند هنوز !