لطیفه

یارو ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﭘﻴﺘﺰﺍ ﻓﺮﻭﺷﻲ، ﻣﻴﮕﻪ: ﻳﻪ ﭘﻴﺘﺰﺍ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ میگه به نام….؟ یارو میگه اخ اخ ببخشید یادم رفت به نام خدا یه پیتزا میخواستم…!!!