لطیفه

پلیسه به یارو میگه: گواهینامه داری؟ میگه: بزار داشبورد رو ببینم شانس بیاری که داشته باشم، کارت راه بیوفته…