لطیفه

یکـی از فانتـزیام اینـه کـه برم تو داروخانه به دکتره بگم:
شما اسید استیل سالیسیلیک دارید؟
دکــتره بگه: منظورتون آسپرینه؟
منم بگم: آره خودشه؛ اسمش همش یادم میره.