نابودی انسان

دو چیز انسان را نابود می‌کند!
مشغول بودن به گذشته.
مشغول شدن به دیگران.
هر کس درگذشته بماند، آینده را از دست میدهد
و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد، آسایش خود را از دست می‌دهد.