لطیفه

یارو رو داشتن میبردن اتاق عمل! ازش میپرسن همراه داری؟
میگه: آره ، خاموشش کردم !!