آیا می دانید؟

آیا می دانید مساحت پوست انسان بالغ بر 2 متر مربع می باشد ؟؟!!