آیا می دانید؟

آیا می دانید که سریع ترین پرنده شاهین است و می تواند با سرعت 200 کیلومتر در ساعت پرواز کند ؟؟!!